Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, enregistraments i qualsevol altre material, són propietat dels hereus de Fidel Trias Pagès. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. L'accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:
1. Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, tret que es compti amb una autorització expressa i per escrit dels hereus. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió, sota cap concepte.
2. L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets dels hereus o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
3. No es garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no som responsables dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic.
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, on els jutjats de Barcelona són els únics que tenen la competència. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual faci l'accés, accepta el compliment i el respecte d'aquesta clàusula i renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.